اخبار

سمینار

سمینار آتش نشانی

شرکت دوازه ملل جهان که به عنوان یکی از مشاورین سازمان آتش نشانی می باشد به همین منظور سمیناری تخصصی در تاریخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ با عنوان

ادامه مطلب »